Ochrana os. údajů

  Kontaktní údaje v oblasti ochrany osobních údajů

  Správce osobních údajů:

  Mateřská škola Měšice, okres Praha východ, příspěvková organizace
  Nosticova 17
  250 64 Měšice

  E-mail: info@msmesice.cz

  ID datové schránky: shykutd
   

  Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

  Advokátní kancelář Fara s.r.o.
  Táborská 411/34
  140 00 Praha 4

  E-mail: poverenec@akfara.cz

  Odpovědná osoba pověřence: Jana Kapounová

   

  Informace o zpracování osobních údajů

  Mateřská škola Měšice, okres Praha východ, příspěvková organizace se sídlem Měšice, Nosticova č. 17, okres Praha-východ, PSČ 25064, IČO 75033399 (dále jen „MŠ Měšice“) je zřízená za účelem poskytování předškolního vzdělávání dětí ve smyslu § 33 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona.  Jako správce osobních údajů v  rámci své činnosti zpracovává osobní údaje v níže uvedených případech, přičemž postupuje v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR) a dalšími právními předpisy.

  Cílem tohoto dokumentu je seznámit osoby, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, se způsobem zpracování jejich osobních údajů, s jejich právy v oblasti ochrany osobních údajů a s postupy, jimiž je mohou uplatňovat.

  Se svými dotazy a podněty týkajícími se zpracování osobních údajů nebo s uplatněním práv v oblasti osobních údajů se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů. Po jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů budou jeho jméno a kontaktní informace zveřejněny na internetových stránkách mateřské školy www.msmesice.cz.

  Na MŠ Měšice jako správce osobních údajů se můžete prostřednictvím e-mailu info@msmesice.cz, datové schránky ID shykutd, nebo na adrese Nosticova 17, 250 64 Měšice.

  ZPRACOVÁVANÉ ÚDAJE

  MŠ Měšice zpracovává osobní údaje dítěte a jeho zákonných zástupců a dalších osob např. osob oprávněných k vyzvedávání dítěte, v menší míře o svých zaměstnancích a uchazečích o zaměstnání. Osobní údaje získává zejména od zákonných zástupců dítěte a zaměstnanců mateřské školy, jiných orgánů veřejné moci, zdravotnických zařízení, pedagogicko-psychologických poraden, mateřských škol, veřejně přístupných registrů seznamů a evidencí.

  Zpracovávány jsou zejména identifikační údaje (zejm. jméno, příjmení, rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, podpis), kontaktní údaje na zákonné zástupce (zejm. jméno, příjmení, adresa pro doručování, telefonické spojení, e-mailová adresa), komunikace MŠ se zákonnými zástupci dítěte (např. emaily, dopisy), údaje o průběhu vzdělávání (např. aktivity dítěte, jeho tvorba, výsledky, docházka), profilové údaje (zpracovávány za účelem splnění zákonných povinností a komunikace s pedagogicko-psychologickými poradnami - např. základní fyzické charakteristiky, sociálně-demografické charakteristiky, behaviorální, znalostní, dovednostní a psychosociální charakteristiky dítěte), údaje o zdravotním stavu dítěte (zejm. očkování, alergie, zdravotní omezení, choroby, užívané léky, úrazy, psychologické diagnózy).

  ROZSAH A ÚČELY ZPRACOVÁVÁNÍ

  Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu jejich zpracování. Účel je stanoven právním předpisem nebo správcem. MŠ zpracovává osobní údaje zejména pro tyto účely:

  -          zajištění průběhu přijímacího řízení, publikace jeho výsledků, odvolání proti rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, výměna informací o přihlášení do jiných MŠ

  -          zajištění předškolního vzdělávání pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

  -          poskytování stravování

  -          plnění evidenčních povinností MŠ

  -          plnění cílů předškolního vzdělávání MŠ

  -          komunikace se zákonnými zástupci

  -          poskytování informací státním institucím

  -          zveřejnění jmen a přezdívky dětí za každou třídu na nástěnce u šatny.

  -          organizace a zajišťování vzdělávacích programů a akcí školky.

  -          organizace a zajišťování kroužku, výletů a akcí

  -          publikace fotografií dítěte na webových stránkách nebo nástěnce školky za účelem prezentace MŠ a jejích aktivit veřejnosti

  -          zajištění provozu MŠ

  -          plnění zaměstnanecké a mzdové agendy

  UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Na základě školského zákona a zákona o archivnictví MŠ uchovává osobní údaje i po skončení vzdělávání dítěte v zákonných lhůtách, jinak po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu zpracování.

  Správce přijal opatření k zabezpečení ochrany poskytnutých osobních údajů, zejména k zabránění neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, jejich neoprávněnému zpracování, tak i k jinému zneužití osobních údajů.

  PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  Příjemci osobních údajů jsou MŠ Měšice jako správce osobních údajů, dítě a jeho zákonný zástupce, osobní údaje mohou být dále v případech, kdy to vyžaduje zákon, předávány dalším osobám (např. hygienické stanici). Příjemci údajů mohou být i společnosti, které MŠ pověří určitou činností, pro jejíž výkon je zpracování osobních údajů nutné (např. provozovatel IT systému, školní jídelna). Příjemcem údajů na internetových stránkách MŠ je veřejnost.

  SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM

  Správce zpracovává osobní údaje buď se souhlasem subjektu (jeho zákonného zástupce), který subjekt udělil pro jeden či více konkrétních účelů a může jej kdykoliv odvolat, nebo ve stanovených případech bez jeho souhlasu. Bez souhlasu může správce zpracovávat osobní údaje, pokud je zpracování nutné pro:

  -          jednání o uzavření nebo plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů

  -          splnění právní povinnosti správce

  -          ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby

  -          splnění úkolu prováděného správcem ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci

  -          ochranu oprávněného zájmu MŠ nebo třetí osoby

  V případech, kdy je zpracování možné bez souhlasu subjektu, je zákonný zástupce povinen údaje mateřské škole předat, jinak by MŠ nemohla zajistit plnění svých povinností.

  VAŠE PRÁVA

  Každý subjekt osobních údajů má zaručena následující práva. S uplatněním práv se obracejte na správce nebo pověřence osobních údajů.

  -          právo na přístup ke svým osobním údajům – máte právo na přístup k těmto informacím i dalším údajům, např. o účelu zpracování, příjemcích údajů nebo době, po kterou budou uchovávány, můžete požadovat kopie zpracovávaných osobních údajů

  -          právo na opravu nepřesných údajů nebo doplnění neúplných údajů

  -          právo na výmaz – mateřská škola je ze zákona povinna po uplynutí určité doby osobní údaje vymazat z vlastní iniciativy, přesto můžete o výmaz sami požádat, např. pokud již údaje nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovány

  -          právo na omezení zpracování údajů – v některých případech, např. pokud bude podána námitka proti zpracování, je možné požádat o omezení zpracování osobních údajů

  -          právo vznést námitku proti zpracování – podává u správce, kterým je mateřská škola v případech, kdy ke zpracování dochází z důvodu naplňování veřejného zájmu, při výkonu veřejné moci nebo v oprávněném zájmu MŠ nebo třetí osoby, nebo pokud jsou údaje zpracovány pro účely marketingu – např. při rozhodování o přijetí, nebo pokud by Vám MŠ bez Vašeho souhlasu posílala propagační e-maily; důsledkem vyhovění námitce je upuštění od zpracování a výmaz údajů

  -          právo na přenositelnost údajů – např. při přestupu dítěte do jiné školky můžete od naší mateřské školy získat údaje o dítěti pro předání druhé mateřské škole

  -          právo odvolat kdykoli souhlas se zpracováním osobních údajů – týká se např. souhlasu se zveřejněním fotografií na internetových stránkách MŠ a jiných údajů zpracovávaných na základě souhlasu

  -          právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů

  
  Kategorie

  Počítadlo přístupu

  TOPlist

  Výběr třídy